توضيحات درس به درس متون نظم و نثر ( 2 ) انساني پيش دانشگاهي

درس اول : سبك شناسي/ وصف ابر

لغت :

1- «اندروا»؛يعني… :معلّق،آويخته

2- «چندن»به چه معني است؟صندل از درختان گرم سيري است.

3- معني كلمات مشخص شده،چيست؟«به كردارعبير بيخته بر صفحه ي مينا»:ماده خوشبو ،آبگينه ي الوان

4- «مغبّر» ؛يعني … :تيره ،غبار آلود

املاء :

5- املاي كدام واژه در مصراع «‌چو داي عاشقان گردان چو تبع بيدلان شيدا»‌نادرست است؟طبع

تاريخ ادبيات :

6- منظومه ي «فرهاد و شيرين» اثر كيست؟وحشي بافقي

7- «فرخي سيستاني»‌ازشاعران كدام سبك است؟سبك خراساني

آرايه هاي ادبي :

8- مصراع«به كردار عبير بيخته برصفحه ي مينا»‌چه نوع تشبيهي دارد؟تشبيه مركب

9- مصراع «همي رفت از برگردون گهي تاري گهي روشن» چه آرايه اي دارد؟تضاد

10-  قالب عمده ي شعر در «سبك خراساني»‌چيست؟قصيده

درك مطلب :

11- «سبك شعر» ؛يعني ... : مجموعه ي ويژگي هائي كه شاعر در نحوه ي بيان انديشه و اسلوب هاي لفظي بدان توجه دارد.

12- نظريه ي ارسطو «سبك»‌ را به چند ديدگاه تقسيم مي كند؟هفت

13- نخستين كسي كه به معناي امروزي ،اصطلاح سبك را به كاربرد كه بود و در كدام كتاب ؟رضا قلي خان هدايت ،مجمع الفصخا

14- ملك الشعراي بهار براي شعر فارسي چند نوع سبكي قائل است؟چهار‌سبك

15- سبك خراساني بر حسب زمان به چند سبك فرعي تقسيم مي شود؟سه (ساماني ،سلجوقي ،غزنوي )

16- دشواري يا سادگي زبان شعر دركدام محدوده بررسي مي شود؟در حوزه ي زبان

17- «تاريخ بلعمي »‌به كدام دوره ي نثر تعلق دارد؟نثردوره ي ساماني

درس دوم : ميلاد پيامبر/جواني

لغت :

1- معناي كلمه مشخص شده در جمله چيست؟«گروهي اشتران بُختي بودندي بسيار.»:شتر نر بزرگ

2- «تماخره»  ؛يعني ... : مسخرگي ،ريشخند

3- «عكازّه» در عبارت « ... سخت دو تا گشته و بر عكازه اي تكيه كرده همي رفت .»‌به چه معني است؟عصا،عصاي آهنين سر

4- «پيران مُسكت» ؛يعني ... : پيران ساكت و خاموش

املاء :

5- كدام تركيب غلط املايي دارد؟ «پيغامبرمرسل،ملكت عجم ،حسب تاقت »‌: حسب طاقت

6- درعبارت«‌‌اين‌بختياران راحزيمت كردندي و از دجله بگذرانيدنديكدام واژه نادرست نوشته شده است؟هزيمت

تاريخ ادبيات :

7- كتاب «ترجمه ي تفسيرطبري» اثركيست؟جمعي ازعلماي ماوراء النّهر و خراسان

8- «قابوس نامه»‌ اثر كيست و در چند باب نوشته شده است؟ عنصرالمعالي قابوس بن وشمگير/44 باب

درك مطلب :

9- «دروجود آمد از مادر» ؛يعني... :از مادر زاده شد.

10- معني جمله ي «اندر همي آنشكده ها آتش بمردچيست؟در همه ي آتشكده ها آتش خاموش شد.

11- «تافته شدن» به چه معني است؟ نگران و مضطرب شدن

12- «اندرحال خويش اوفتاده بود؛يعني ... :‌درحال جان كندن بود.

13- قسمت مشخص شده كدام معني را دارد؟«همه ي جهان بگيرد و مملكت عجم نيز به دست اوبرود .» : اداره شود

14- «پيران نه بر جاي» ؛ يعني... : پيراني كه حد خود نگه نمي دارند.

15- «جوان شاطر» به چه معني است؟جوان زرنگ

16- «مُحالي كنند» ؛ يعني ... : كار بيهوده كنند

17- معني عبارت «اين حديث پيش او عرضه كردچيست؟ اين حكايت و داستان را به او گفت .

18- «اين پيغامبر به بلاغت رسد.»‌؛ يعني... : اين پيغامبر به  پيامبري رسيد.

درس سوم : درآمدي بر سبك عراقي/ بوي جوي موليان

لغت :

1- واژه ي مشخص شده ، به چه معني است ؟« نصر بن احمد كه واسطه ي عقد آل سامان بود.»:گوهر بزرگ گردن بند(كنايه از پادشاهي كه حكم او محور و مركز احكام باشد.)

2- «تمنّع»‌ ؛ يعني ... : استواري ، قوي شدن

3- «مشمومات» ؛ يعني ...: بوييدني ها ،جمع مشموم

4- «مهبّ»كدام معني را دارد؟محّل وزش باد

املاء :

5- عبارت مقابل چند غلط املايي دارد؟«و چون مهرگان درآمد عسير در رسيد و شاه سفرم و حماهم و اقهوان در دم شد...» : سه (عصير،حمام ،اقحوان)

6- كدام تركيب غلط املايي دارد،« علل ترفّع،دارالملك بخارا،بنده گان فرمان بردار» :بندگان فرمانبردار

تاريخ ادبيات :

7- نام ديگر كتاب «چهار مقاله» چيست و نويسنده ي كتاب كيست؟مجمع النوادر ،نظامي عروضي

8- كتاب هاي «تاريخ جهان گشاي جويني ،ثقه‌المصور و تاريخ وصّاف» چه نوع نثري دارند؟ نثر متكلّف و مصنوع

9- تحول از سبك خراساني به سبك عراقي ،ابتدا در آثار كدام شاعران ديده مي شود؟انوري، ظهير فاريابي

آرايه هاي ادبي :

10- «مشبه به »‌در مصراع «مير ماه است و بخارا آسمان » كدام است؟ماه،آسمان

11- در بيت « اي  بخارا ،شاد باش و ديرزي / مير،سوي تو شادمان آيد همي»‌كدام واژه جناس تام دارد؟زي

درك مطلب :

12- معني عبارت «‌علل ترفّع در غايت ساختگي بود.»‌چيست؟وسايل پيشرفت مهيا بود.

13- عبارت « مهرگان دير دركشيد و سرما قوت نكرد.»‌؛يعني ... : مهرماه طول كشيد و سرما شدتي نشان نداد.

14- «آرزوي خانمان برخاست»‌ ؛ يعني ... :‌آرزوي ديدار يار و ديار كردند

15- واج هجو و هزل در شعر، از كدام مختصات شعري سبك عراقي است؟ مختصات فكري

16- «خدمت كنيم »‌به معناي ... است:تقديم كنيم

17- «درنگيرد»‌درعبارت «دانست كه با او در نگيرد.»‌به چه معناست؟ تأثير كافي نمي گذارد.

18- «چون مطربان فرو داشتند.»‌؛يعني ... :نوازندگي خود را به پايان رساندند.

19- «خنگ نوبتي »‌در عبارت «‌پاي در ركاب خنگ نوبتي آورد.»‌همان ... است:اسب يدكي

درس چهارم : زاغ و مار/داستان خسرو و با مرد زشت روي

لغت :

1- «جان شكر»‌درعبارت «‌مي انديشم كه خود را از بلاي اين ظالم جان شكرباز رهانمبه چه معناست؟شكاركننده ي جان،درهم شكننده ي جان

2- «دمامت» ؛ يعني ... : زشت رويي ،زشتي  صورت

3- واژه ي «استهانت» به چه معناست؟خواري ،توهين

4- «اذلال»‌ ؛ يعني ... :خواري ،پستي

املاء :

5-  كدام واژه در عبارت ، غلط نوشته شده است؟«شگال گفت ثواب آن مي نمايد كه در اوج هوا پروازي كني.» : صواب

6-  كدام تركيب غلط املايي دارد؟«عنان عظمت ،سمع قبول،زروه ي كبريا»‌:ذروه ي كبريا

تاريخ ادبيات :

7- كدام مترجم كتاب كليله و دمنه را به عربي برگردانيد؟ابن مقفع

8-  چه كسي براي نخستين بار كتاب مرزبان نامه را به شيوه ي كليله نوشت؟مرزبان بن رستم

9-  كليله و دمنه در چه قرني نوشته شده است؟قرن ششم

10-  براي جاي خالي چه كلمه اي درست و مناسب است ؟ «كتاب مرزبان نامه  را مي توان نمونه ي اعلاي نثر...فارسي دانست»‌:مصنوع

درك مطلب :

11-  «چشم هاي جهان بينش بركنم»‌ ؛ يعني ... : او را كور كنم.

12-  «من تو را وجهي نمايم»‌كدام معني را دارد؟به تو راهي نشان دهم

13-  جمله ي «سر مار بكوفتند.»‌به چه معني است؟مار را كشتند.

14-  «نقش از روي كار باز خواند» ؛يعني ... : از ظاهر پي به باطن برد

15-  «عيب نقاش كردن» ؛يعني از... :به خداوند ايراد گرفتن

16-  «عنان اسب باز داشتن» كنايه است از... : ايستادن

17-  «امروز تماشاي شكارت چگونه بود.»‌؛يعني ... : گشت‌وگذارت براي شكار چگونه بود؟

18-  معناي عبارت «‌لقاي منكر او را به فال فرّخ نداشتچيست؟ديدن چهره ي زشت  او را خوش يمن ندانست

19-  «رأي خردمندان ر اخلاف نتوان كرديعني اين كه ... :برخلاف نظر خردمندان نبايد عمل كرد

درس پنجم : ايوان مداين

لغت :

1- «خذلان»؛يعني... : خواري ،پستي

2- قسمت مشخص شده در مصرا ع « يك ره  لب دجله منزل به مداين كن.»‌به چه معناست؟يك بار

3- «فلك گردان» ؛يعني ...: خداوند

4- «ترنج» به چه معناست؟ بالنگ

املاء :

5- كدام تركيب غلط املايي دارد؟ «تف آهش ،دريوزه ي عبرت، كاس سر»: دريوزه ي عبرت

تاريخ ادبيات :

6- «قصيدة المداين» اثر كيست؟ بُحتري شاعر عرب

7- «ايوان مداين » ويژگي هاي كدام سبك را دارد؟سبك آذربايجاني

8- «خاقاني شرواني » شاعر كدام قرن است؟ششم

9- «خيام ‌» در كدام قالب شعري،همگان را به عبرت آموزي از ويرانه هاي مداين فراخوانده است؟رباعي

10- «ايوان مداين » اثر خاقاني شرواني،در كدام قالب شعري سروده شده است؟قصيده

درك مطلب :

11-  مقصود از «دوم دجله »‌در مصراع «‌وز ديده دوم دجله برخاك مداين ران »‌ چيست؟ اشك

12-  «لب آبله زد چندان»‌ ؛‌يعني ... : ‌لبش بسيار آبله زد

13-  قسمت مشخص شده كدام معني را دارد؟ « پند سر دندانه بشنو ز بن دندان» :كنايه از عمق جان

14-  واژه هاي مشخص شده در مصراع زير به چه معناست ؟« زرّين تره كوه برخوان؟ رو« كم تر كوا»‌بر خوان»‌:سفره، فعل امر از خواندن

15-  «چون سلسله شد پيچان» ؛يعني ... : ديوانه ي زنجيري شد.

16-  منظور از « مداين » در قصيده ي «‌ايوان مداين»‌چيست؟هفت شهر كه تيسفون مهم ترين آن ها بوده است.

درس ششم : جدال سعدي با مدعي

لغت :

1-  «مقامه »در لغت به چه معني ... است: مجلس

2-  واژه ي مشخص ده به چه معني است؟«... در محفلي ديدم نشسته و شنعتي درپيوسته .»‌:طعنه ،سرزنش ،زشتي

3-  واژه هاي مشخص شده در عبارت كدام معني را دارد؟ « دست تناول به طعام آن گه برند كه متعلقان  و زيردستان بخورند  و فضله ي  مكارم ايشان به ارامل و پيران و اقارب‌و چيران رسيده.»‌:خوردن ، وابستگان ، باقي مانده، زنان بيوه،خويشاوندان، همسايگان

4- «محتمل ترين بار گران » ؛يعني ... : برنده ي بار سنگين

تاريخ ادبيات :

5- فن مقامه نويسي درزبان عربي با ... به عنوان مستقل ادبي پذيرفته شد:بديع الزمان همداني

6- از چهره هاي بزرگ زبان فارسي در حوزه ي مقامه نويسي از چه كسي مي توان نام برد؟ قاضي حميد الدين بلخي

املاء:

7- كدام تركيب غلط املايي دارد؟ « مال مذّكا، عرض مصون ،كسوت نظيف»‌: مال مزّكا

8- بيت مقابل چند غلط املايي دارد؟ «توانگران را وقف است و نذر و مهماني/زكات و فتره و اعطاق و هدي و قرباني »‌:دو(فطره ،اعتاق)

آرايه هاي ادبي :

9-  عبارت« ‌قدمي بهر خدا ننهند و درمي بي منّ و اذي ندهند »‌چه آرايه اي دارد؟ موازنه

10-  مصراع « گنج و مارو گل و خار و غم و شادي به هم اند»‌چه آرايه اي دارد؟ تضاد

11-  « تيغ زبان » چه نوع اضافه اي است؟‌اضافه ي تشبيهي (تشبيه )

درك مطلب :

12-    « يكي در صورت درويشان » ؛يعني شخصي به ... : شكل و شمايل درويشان

13-    «فراغت با فاقه نپيوندد» ؛يعني ... :‌آسودگي با تنگدستي ميّسر نمي شود

14-    «يكي تحرمه ي عشا بسته و ديگري منتظر عشا نشسته » ؛يعني يكي براي ... : نماز خواندن آماده شده و ديگري منتظر شام نشسته است.

15-    «نظر نكنند الاّبه كراهت» ؛يعني... : جز از سربي ميلي به كسي نگاه نمي كنند

16-  عبارت«‌نه آن درسر دارند كه سر به كسي پردازند.»‌به چه معناست؟ هرگز در فكر اين نيستند كه به كسي احترام بگذارند

17-  «محال عقل است»؛ يعني ... : عقلاني نيست

18-  « سلسله ي خصومت جنباندن » ؛ يعني ... ‌:دشمني آغاز كردن

درس هفتم : نسيم سحر

لغت :

1-  «خرابات» در اصطلاح عرفان چه معنايي دارد؟ جاي دور ريختن  تعلّقات دنيوي

2-  «عيّار» ؛يعني ... ‌:چالاك ،هوشمند ،جوان مرد

3-  «نظاره » به چه معني است؟ ديدن

4-  كلمه ي مشخص شده درمصراع « عيش بي يار مهيّا نشود يار كجاست»‌:ميّسر،آماده

تايخ ادبيات

5- حافظ در حقيقت حلقه ي پيوند غزل عارفانه ي ... و غزل عاشقانه ي ... است:مولانا، سعدي

6- كدام شاعررا « حافظه ي ايران »‌دانسته اند؟حافظ

آرايه هاي ادبي

7- مصراع « آن كس است اهل بشارت كه اشارت داند» چه آرايه اي دارد؟جناس (بشارت، اشارت)

8- آرايه‌ي مصراع « اي نسيم‌ سحر آرامگه يار كجاست »‌ چيست؟‌تشخيص

9- در مصراع « ‌هركه آمد به  جهان نقش خرابي دارد» ؟ كدام واژه  « ايهام » دارد؟ خراب

10- مشبه به درمصراع « حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج»‌كدام واژه است؟ چمن (چمن دهر ، تشبيه)

درك مطلب

11- «آن كس است اهل بشارت كه اشارت داند» يعني به كسي بشارت مي رسد كه ... : راز و رمز حقايق عرفاني را بفهمد

12- منظور از « سلسله ي مشكين » در مصراع «عقل ديوانه شد ان سلسله مشكين كو » چيست ؟زنجير گيسو

13- در مصراع «منزل آن مه عاشق كش عياركجاست؟‌» به كدام باور اشاره شده است؟ نور ماه باعث آشفتگي و ديوانگي بيش تر ديوانگان مي شود

14-  بيت « شب تاراست  و ره وادي ايمن در پيش/ آتش طور كجا موعد ديدار كجاست؟»اشاره به كدام واقعه دارد؟ بازگشت حضرت موسي از مدين به مصر

15-  « هر سر موي مرا با تو هزاران كارست»‌؛يعني ... : هر سرموي من به هزار دليل با تو پيوسته است

16-  منظور از « مه عاشق كش» د رمصراع «‌منزل آن مه عاشق كش عيار كجاست »‌كيست؟ معشوق

17-    در مصراع «‌ما كجاييمم و ملامتگر بيكار كجاست»‌واژه ي بيكار به چه معني است؟ دخالت كننده و فضول ،بي درد و بي خبر از عشق

18-  « دل زما گوشه گرفت»‌؛يعني ... : دل عاشق شد

درس هشتم : درآمدي بر سبك هندي / شعر و  شاعري

لغت :

1- «عليه»‌؛يعني ... : ارجمند،بلند مرتبه (مونث علي )

2- «محروسه» به چه معني است؟ نگاه داشته شده،  حراست شده

3- « طُمطراق»‌ كدام معني را  دارد؟ شأن و شوكت ،كرّ و فر و خودنمايي

4- در عبارت «‌اين طبقه را از صلحا و زمره ي اتقيا نم دانستندواژه ي مشخص شدخه ؛يعني ... : پرهيزكاري

املاء :

5- كدام تركيب غلط املايي دارد؟ « حيّز شمار،دُرر غرر ،سله ي لايق»‌: صله ي لايق

6- درعبارت ،كدام واژه غلط نوشته شده است ؟ «غريب پنجاه شصت هفت بند غرّا به تدريجبه معرض عرض در آورده شد.»:قريب

تاريخ ادبيات :

7-  « تاريخ عالم آراي عباسي »‌اثر كيست؟اسكندر بيگ تركمان

8-  كدام شاعر از شاعران برجسته ي « واسوخت » است؟‌وحشي بافقي

9-  « سبك هندي »‌با ظهور كدام شاعران در ايران  و هندوستان شكل گرفت؟صائب تبريزي ، بيدل دهلوي

10-  نام ديگر « مكتب وقوع » چه بود؟شيوه ي بيان حال

آرايه ها :

11-  كدام واژه درمصراع « هر روز گردد تنگ تر سوراخ اين غربال ها» استعاره است؟غربال ها

12-  « مشبه به» در بيت داده شده كدام است؟« سهل است اگر بال و پري نقصان اين پروانه شد/كان شمع سامان مي دهد از شعله زرين بال ها» :بال و پروانه

13-  بيت « اتش فروز قهر تو ،آيينه دار لطف تو/هم مغرب ادبارها، هم مشرق اقبال ها» چه آرايه هايي دارد؟لف ّ و نشر ، تضاد

درك مطلب :

14- « استعاره هاي دور ازكار » ؛ يعني:استعاره هايي كه  كاربرد كمتري دارد

15- «در موضع خود نيست»‌ به چه معناست؟در جاي خود به كارنرفته است

16- مصراع « از احسن اوست،اكذب او» به چه معني است؟دروغ ترين آن ، نيكوترين آن

17- «مناظم سخن» ؛ يعني ... :جايگاه هاي سخن ونظم

18- «شعراي ما تقدم» به چه معني است؟ شعراي پيشين

 

 

 

درس نهم : درآمدي بر سبك دوره ي بازگشت

لغت :

1- « پينكي» ؛ يعني... :خواب كوتاه ،چرت

2- كلمه ي مشخص شده درعبارت «تغييرقلم هنگام كلال و خستگي،مثل عوض كردن اسب هاي يدك است.»‌به چه معني است؟درماندگي ،خستگي

3- واژه هاي مشخص شده در بيت، به چه معني است ؟ «‌طوبي و سدره  گر به قيامت به من دهند /يك جا فداي قامت رعنا كنم تو را»‌:هر دو درختي است در بهشت

4- «ترسا»‌ ؛يعني ... :‌نصراني ،مسيحي

املاء :

5-  كدام تركيب غلط املايي دارد؟(خبط و خطا،امتداد مصافت ها،سلك غافلين ):امتداد مسافت ها

6-  در عبارت « ان شاء الله تعالي مخلص محجور را در ليالي قدر از خاطر فراموش نفرموده ايدكدام واژه نادرست  نوشته شده است؟مهجور

7-  «فروغي بسطامي» بيش تر از كدام شاعران تقليد كرده است؟سعدي و حافظ

8-  «منشآت » اثر كيست و به تقليد از چه كسي نوشته شده است؟قائم مقام فراهاني ،سعدي

9-  شاعران دوره ي بازگشت ادبي در قصيده پيرو كدام سبك اند؟سبك خراساني

10-  ضمير(م) در مصراع (مرنجان دلم را كه اين مرغ وحشي ...» چه نقشي دارد؟ اضافي

11-  «مفعول »‌در مصراع « بالاي خود در آينه ي چشم من ببين»‌كدام است؟ بالاي خود

12- در مصراع « زيبا شود به كارگه عشق كار من »‌كدام واژه است؟‌زيبا

آرايه هاي ادبي :

13- مصراع«‌كسي چون ميان دو منزل نشيند؟»‌چه آرايه اي دارد؟كنايه، از دنيا و آخرت

14- چه آرايه اي در مصراع «‌غمش در نهان خانه ي دل نشيند» وجود دارد؟ تشخيص

درك مطلب :

15- « پاي درگل نشستن »‌به چه معني است؟ در مانده شدن كنايه از تعلق خاطر داشتن

16- « كاش آن قدر شاعر بودم ... » يعني ... :‌كاش آن قدر آگاه و فهميده بودم

17- چرا«‌با اين قلم نوشتم »‌به چه معناست؟ چرا به اين سبك و سياق نوشتم

18- «ياد ياران را ميمون بود» به چه معني است؟ ياد دوستان كردن ميمون و مبارك است

19- «‌در سلك غافلين نمانم» ؛يعني ... : در گروه بي خبران قرار نگيرم

20- كدام نويسنده را از آغازگران ساده نويسي در نثر فارسي
دانسته اند؟قائم مقام فراهاني

درس دهم : درآمدي بر ادبيات مشروطه / سرو ته يك كرباس

لغت :

1- «محن» ؛يعني ... : رنج و عذاب ،جمع محنت

2- واژه ي مشخص شده در عبارت به چه معناست؟ «برايم يك نيزه قلم و يك حلبي و يك دوات كاشي ... تدارك ديده بود.»:ني قلم ، ني كلك

3- «سولداني » ؛ يعني ...: جاي كثيف و تاريك

4- «فرّ» ؛يعني ... : شكوه

املاء :

5- كدام تركيب املايي غلط دارد؟ «‌طپش قلب ، قهر و غضب ،فيس و افاده »:تپش قلب

تاريخ ادبيات :

6- «توجه به مسائل اجتماعي و سياسي و موضوعات  روز » از ويژگي هاي فكري ادبيات كدام دوره است؟ ادبيات دوره ي مشروطه

7- كدام شاعر،مسمطي در نكوهش ظلم و بيداد و سرود كه دهانش را دوختند؟فرخي يزدي

8- چه كسي را لقب « پدر داستان نويسي جديد ايران »داده اند؟سيد محمد علي جمال زاده

آرايه هاي ادبي :

9- مصراع «‌با آن كه جيب و جام من ازمال و مي تهي است» چه آرايه اي دارد؟لف و نشر،تناسب

10- بيت « به ابر پاره چو مه، نور خويش افشاند/ نظير پنبه ي آتش گرفته مي ماند»‌چه نوع تشبيهي دارد؟ تشبيه مركب

11- «دفتر زمانه» چه تشبيهي است؟تشبيه بليغ

درك مطلب :

  12-  « برآن سرم»‌ ؛‌يعني ... : قصد آن را دارم

 13-  « جارچي اشتهار معلم خود مي گرديدند» به چه معني است؟براي معلم خود تبليغ مي كردند

  14-  معناي «‌پشت لبشان داشت سبز مي شد» چيست ؟ به دوران جواني مي رسيدند

  15-  «كر وفرّ» ؛يعني... : برو بيا

  16-  «‌بند دل كسي پاره شدن» به چه معناست ؟بسيار ترسيد

 17-  كدام شعر ميرزاده عشقي را بهترين شعر وي دانسته اند؟ ايده ال يا سه تابلوي مريم

 18-  « كبكم خروس مي خواند...»‌؛يعني ... :‌بسيار شادمان هستم

  19-  جمله‌ي«‌ درب مكتب چهار طاق باز بود.»‌ چه ‌معني
‌مي دهد؟درمكتب كاملاً باز بود
.

درس يازدهم : درآمدي بر ادبيات معاصر / آي آدم ها

لغت :

1- ارمك در عبارت داده شده به چه معناست ؟«سلام كرد و روپوش ارمكش را كشيد كنار»:نوعي روپوش

2- «صمغ» ؛يعني... :شيره ي درخت

3- « روپوش چرك مرد» به چه معني است؟ جامه ي چركين

4- «عتاب »‌؛يعني ... : سرزنش

5- «نواله » كدام معني را دارد؟ لقمه، خوراك

املاء :

6- كدام تركيب غلط املايي دارد؟ «مكس و طُمطراق ،سرجوخه ي كشيك ،تظاهر و ابهّت» مكث و طمطراق

تاريخ ادبيات :

7- در سال 1301 كدام شعر«‌نيما»‌منتشر شد؟ افسانه

8- « شعر نو » در‌چند شيوه ادامه يافت؟سه (آزاد ،سپيد، موج نو )

9- آثار« جلال ‌آل ‌احمد » ‌به‌ چند دسته‌ي كلي تقسيم
‌مي شوند؟چهاردسته

10- كدام كتاب از بهترين و برجسته‌ترين داستان‌هاي«‌ جلال آل احمد» است؟ مدير مدرسه

آرايه هاي ادب :

11- در بيت « هر شب از حسرت ماهي ،من و يك دامن اشك/ تو هم اي دامن مهتاب پر از پرويني» اشك شاعر به چه چيزي تشبيه شده است؟ ستاره ي پروين

12- سرزنش معشوق در بيت « توچنين خانه كن و دل شكن اي باد خزان/گر خود انصاف كني مستحق نفريني» در اصطلاح چه نام دارد؟واسوخت

13- «لبخند تلخ » چه آرايه اي است؟حس آميزي

درك مطلب :

14- «كاهش جان تو من دارم » ؛ يعني... :من نيز مثل تو ماه رو به نقصانم

15- منظومه ي معروف شهريار چه نام دارد؟حيدر بابا

16- عبارت « نواله ي تالار تشريح» به چه معناست؟جسدي براي تالار تشريح (خوراك اتاق تشريح)

17- «گل از گل شكفتن» ؛يعني... :بسيارشادمان شدن

18- « انگ » به چه معني است؟مارك

19- «يك دفعه به صرافت افتادم» ؛يعني ... : يك مرتبه به فكر افتادم

20- منظوراز (اصل چهار) در عبارت « وعده وعيد كه وقتي خوب شد در اصل چهار استخدامش كنند» چيست؟سازماني امريكايي كه بعد از جنگ جهاني دوم به وجود آمده بود.

درس دوازدهم : دو كبوتر،دو پنجره ،يك پرواز

لغت :

1- «مونولوگ»‌؛يعني ... :تك گفتار دروني

2- «كتمان كردن » به چه معني است؟پنهان كردن

3- «ضجّه زدن » ؛يعني ... : فرياد و زاري

4- «عبث»‌؛يعني... :بيهوده

املاء :

5- كدام تركيب غلط املايي دارد؟ «ماشين قراضه ،ضيافت باشكوه، خط خورده گي »‌:خط

تاريخ ادبيات :

6- كتاب« ضريح چشمان تو» اثر كيست؟ سيدمهدي شجاعي

درك مطلب

7- « جاده ي قلوه كن شده»‌؛يعني ... : جاده اي كه تكه هايي ازآن كنده شده است

8- «پاي در يك كفش كردن» به چه معناست؟اصرار و پافشاري

9- «كاسه اي زير نيم كاسه بودن»؛يعني ...: حقه و كلكي در كاربودن

10- به گفت و گوهاي داستان چه مي گويند ؟ديالوگ

درس سيزدهم : حماسه ي چهارده ساله

لغت :

1- «گستره»؛يعني ... : پهنه

2- «مرثيه»‌چه معني مي دهد؟سوگ سروده

3- كدام دو شاعر در‌مرگ فرزندان خود،مرثيه سروده‌اند؟خاقاني، حافظ

4- قسمت مشخص شده درشعر« به پاي شوق خويش رفته بود و اينك/باشانه هاي شهر/ برايم بازش آورده بودندبه چه معناست؟برشانه هاي مردم شهر

درس چهاردهم : خطّ خون/ تاوان اين خون

لغت :

1- «فلق» ؛يعني ... :‌سرخي بامداد

2- «حضيض»در مصراع « در حضيض هم مي توان عزيز بودبه چه معني است؟ نشيب ،پستي

3- «به سخره گرفتن» ؛يعني ... :‌ريشخند كردن

4- «معيار» ؛يعني ... ‌:ميزان و سنجش

املاء :

5- كدام تركيب غلط املايي دارد ؟« قبطه ي بزرگ،ضامن دوام،مساف عزم»:غبطه ي بزرگ ،مصاف عزم

تاريخ ادبيات :

6- بزرگ ترين مشخصه‌ي شعر نوگراي امروز در قالب و ساخت چيست؟ كوتاه و بلند شدن مصراع ها

7- شعرنوي امروز از نظر گاه آهنگ و وزن به چند نوع تقسيم
 مي شود؟ سه نوع

8- شعر«خط خون» سروده ي كيست؟ سيّد علي موسوي گرمارودي

9- شعر«محمد علي معلم»‌بيش تر بامعيارهاي كدام سبك مطابقت دارد؟ سبك خراساني

10- كتاب «‌رجعت سرخ ستاره» اثر كيست؟ محمد علي معلم

آرايه هاي ادبي :

11- درمصراع «‌برخشك چوب نيزه ها گل كرد خورشيد»‌كدام واژه استعاره است؟خورشيد

12- شعر«كلاه از سر كودك عقل مي افتد» چه آرايه اي دارد؟كنايه ،تشبيه

13- درشعر« درختان رادوست مي دارم/كه به احترام تو قيام كرده اند/و آب را/كه مهر مادرتوستقسمت مشخص شده چه آرايه اي را پديد آورده است؟تلميح

درك مطلب :

14- مفهوم شعر «‌ خونت،با خون بهايت حقيقت،در يك تراز ايستاد»‌چيست ؟ خون تو عين حقيقت است.

15- شعر«تنها واژه ي تو خون است،خون/اي خداگون!»‌ به كدام تعبير اشاره دارد؟ثارالله(كسي كه خدا خون بهايش باشد)

16- «روزي كه در جام شفق مُل كرد خورشيد»‌يعني اين كه خورشيد... : درجام شفق شراب ريخت

17- «ازدست ما بر ريگ صحرا قطع كردند» ؛يعني... : با دستان ما بر گستره ي صحرا سفره اي گستردند.

18- مصراع «در برگ صحرا قطع كردند»‌؛يعني... : در زماني كه باغ خانواده ي پيامبر خزان زده بود،ما سبز و شاداب شديم.(همراهي با آن ها نكرديم)

19- «مدارا كردن»‌؛يعني ... : همراهي كردن

20- «مويه كردن»‌؛يعني ...: گريه و زاري كردن

درس پانزدهم : درآمدي بر عرفان و تصوّف

لغت :

1- «متصوّفه»‌؛يعني ... : صوفيان

2- «قلّه ي منيع» به چه معناست؟قله بلند و رفيع

3- كلمه ي مشخص شده در مصراع زير كدام معني را دارد؟ظلمات است بترس از خطر گمراهي »: تاريكي

4- «تهذيب » ؛يعني... :پاك گردانيدن

5- «قبض و بسط »‌به چه معناست؟گرفتگي و شكفتگي روح عارف

املاء :

6- كدام تركيب غلط املايي دارد؟«‌طاير قدس،مفسرين و محدّثين،زمان و زوالنّون» : زمان ذو النون

تاريخ ادبيات :

7- «حديقة الحقيقه»‌اثر كدام شاعر است؟ سنايي غزنوي

8- نام هاي ديگر كتاب «حديقة الحقيقه» چيست؟الهي  نامه ،فخري نامه

9- خاقاني كدام كتاب خود را به پيروي از «حديقة الحقيقه» نوشته است؟تحفة العراقين

10- كتاب استاد مطهري براي كودكان و نوجوانان چه نام دارد؟ داستان راستان

آرايه هاي ادبي :

11- مشبه به دربيت «جان كه دور از يگانگي باشد/دان كه چون مرغ خانگي باشد» كدام واژه است؟ مرغ خانگي

12- مصراع « عشق با سر بريده گويد راز» چه آرايه اي دارد؟ تشخيص

درس شانزدهم : عشق و عاشق و معشوق / هر كه عاشق تر...

لغت :

1-  «نبيد»؛ يعني... : شراب

2-  «ماء معين» درمصراع «بركنم ،آيم سوي ماء معين» به چه معناست؟ آب خوشگوار

3-  «مَدر» به چه معناست ؟ گِل

4-  «زفت»‌؛يعني... : بزرگ ،سنگين

املاء :

5- در عبارت «حياط از عشق مي شناس و ممات بي عشق مي ياب ...» كدام واژه نادرست نوشته شده است؟حيات

تاريخ ادبيات :

6- اثر معروف «عين القضاء همداني »‌چه نام دارد؟تمهيدات

7- حكايت مولوي با عنوان«هر كه عاشق تر بود بربانگ آب» تمثيلي است براي... :بيان رابطه ي عبد با معبود

آرايه هاي ادبي :

8- مصراع «آب مي زد بانگ ، يعني :هي تو را... » چه آرايه اي دارد؟تشخيص

9- «نگار» در مصراع «باغ مي يابد، از او چندين نگار» استعاره ازچيست ؟ گل ها و گياهان زيبا و رنگارنگ

10- مصراع«چون خطاب يار شيرين لذيذ» چه‌ارايه‌اي‌دارد؟ حس آميزي

درك مطلب :

11- معني جمله ي «باعشق كي توانم كوشيد» چيست؟ با عشق چگونه مي شود، درافتاد

12- «اين حديث را گوش دار» ؛يعني... : اين حديث را بشنو

13- واژه ي مشخص شده درمصراع به چه معناست ؟«بانگ آب آمد به گوشش چون خطاب »:فرا خواندن عاشق از جانب معشوق

14- «ممتحن» در كلام مولانا كدام معني را دارد؟كسي كه در راه حق قدم مي نهد

15- معناي مصراع «من از اين  صنعت ندارم هيچ دست» چيست؟من از اين كار دست بر نمي دارم

16- «تحويل شدن» در مصراع «مرده را زين ،زندگي تحويل شد» كدام معنا را دارد؟ زنده شدن مردگان

17- «مختصر فهم آمده ايم» ؛ يعني ... : دركي اندك داريم

18- «عشق فرض راه است» ؛يعني ... : ابتداي كار واجب است

درس هفدهم : درآمدي بر ادبيات عاميانه

لغت :

1- «اسطوره »‌،يعني ... : افسانه

2- «لاهوت و ناسوت»به چه معناست؟عالم بالا،عالم خاكي

3- واژه ي مشخص شده در عبارت كدام معني را دارد؟«خر را در بازار فروخت و از پول آن سور وسات خريد.»:وسايل خورد و خوراك

4- «القصه» ؛يعني... :خلاصه

املاء :

5- كدام تركيب غلط املايي دارد؟«غذاي مفصّل، مسخره گي كردن ،درويش قريب» :مسخرگي كردن ،غريب

تاريخ ادبيات :

6- كتاب هاي «سمك عيار،داراب نامه ،سند باد» چه نوع كتاب هايي هستند؟قصه هاي عاميانه مكتوب

7- شعر فارسي چند گونه است ؟ دو (شعر رسمي ، شعر عاميانه)

8- منظومه ي (حيدر بابا سلام )اثر كيست؟ شهريار،شاعر معاصر

9-    «كُل» در عبارت« اپ اوش بر پيكراسبي سياه و مهيب  با گوش و يال و دمي كُل به ستيز با او شتافت به چه معناست؟ ناقص،كج ، كوتاه

   10-  «فهلويّات » به چه نوع شعري گفته مي شود؟دو بيتي هايي كه به زبان محلي است .

درس هجدهم : درآمدي بر طنز ،هجو و هزل

لغت :

1-  «رخام» به چه معني است؟نوعي سنگ شفاف آهكي

2-  «كتابه»؛يعني ... : سنگ قبر

3-  كلمه ي مشخص شده در عبارت صندوق تربت پدرم سنگين است » به چه معني است ؟ ساخته شده از سنگ

4-  «مهمل گو» در عبارت «شاعري مهمل گو پيش جامي مي گفت ... » ؛يعني ... : ييهوده گو

  5-  «حَرون »به چه معناست؟سركش،توسن

املاء :

6- كدام تركيب غلط املايي دارد؟ «زبان مجزوبان، معايب و نواقص،زمّ و قدح»:مجذوبان،ذّم 

تاريخ ادبيات :

7- آثار كدام نويسنده از درخشان ترين نمونه هاي طنز و انتقاد تلخ اجتماعي فارسي،به شمار مي ايد؟عبيد زاكاني

8- نمونه ي درخشان طنز در قرن نهم در آثار چه كسي پديد آمده است؟بواسحق اطعمه

9- پيشگامي شعرطنزآلود در انقلاب مشروطيت با كيست؟سيد اشرف الدين گيلاني

10- نام مستعار دهخدا در طنز نويسي چيست؟دخو

دانستني هاي مربوط به درس :

11- عبارت« نوعي تنبيه اجتماعي است وهدفش اصلاح و تزكيه استوصف چيست؟ طنز

12- قلم و زبان طنزنويس به چه تشبيه شده است؟ كارد جراحي

13- «مناظره در پيوسته» ؛يعني ... : گفت و گو مي كرد

14- قسمت مشخص شده در بيت چه معنايي دارد؟«گفت مي گيرند گو  خر،جان عم/چون نه اي خر،رو ،تو را زين نيست غم» : گفت : گيرم كه خر مي گيرند

15- «جدّجدّ» ؛يعني ... :به راستي ،جدّي جدّي

16- «تيمّن و تبرك» به چه معناست؟مباركي و بركت يافتن

17- «چشم بر درز در نهاد» ؛يعني ...: چشم را به سوراخ در گذاشت

18- «بهر سُخره ي شاه حرون» چه معني مي دهد؟جهت بيگاري براي پادشاه مستبد

درس نوزدهم : نمونه هايي از طنز امروزي

لغت :

1- واژه ي مشخص شده به چه معني است؟« حالا ديگر تو چراشماتت مي كني ؟» سرزنش ، نكوهش

2- «سراير»‌به چه معناست؟رازها ،جمع سرير

3- «كرور» ؛ يعني ... : پانصد هزار، واژه اي هندي است.

4- «مرخصي استعلاجي »‌ ؛ يعني ... : مرخصي براي معالجه

املاء :

5- كدام تركيب املاي نادرست دارد؟«طنز و تمسخر،صاحب منسب قزّاق ،قهر و غلبه »:صاحب منصب

تاريخ ادبيات :

6- طنز هاي دهخدا در كدام روزنامه چاپ مي شد؟صوراسرافيل

7- عنوان طنزهاي «دهخدا»‌چه نام داشت؟چرند و پرند

درك مطلب و دانستني هاي درس :

8- «موي دماغ كسي شدن»‌كنايه است از اين كه ... : مزاحم كسي شدن

9- «آن روي كار بالاست » ؛ يعني ... : كاردستش داده و افشا شده كنايه از خراب شدن كار

10- « مرا رو بند كردي »‌به چه معناست ؟مرا در رودربايستي قرار داردي .

11- «دست كسي را در حنا گذاشتن » ؛ يعني اين كه ... : كسي را در گير كاري كردن

12- «تپق زدن »‌ به چه معناست ؟لكنت زبان گرفتن

13- مفهوم « يك پيرهن از تو بيش تر پاره كردم.»‌ چيست ؟از تو با تجربه ترم

14- كاغذ سازي درعبارت « آيا من نوشته ام كه كاغذ سازي در ايران مورد تحسين و تمجيد است ؟» به چه معناست؟جعل سند و نوشته

15- «رجز خواندن» كنايه است از ... : لاف زدن و خود ستايي

16- نام ديگر براي كاريكاتور چيست؟طنز مصوّر

17- «زير قول خود زدن »‌؛ يعني ... : ناديده گرفتن و فراموش كردن عهد و پيمان خود

18- « اداره ي اطفائيه »‌معادل كدام تركيب امروزي است ؟ آتش نشاني

19- « تتبّعات ادبي »‌ ؛ يعني ... : تحقيقات ادبي

20- مجلّه ي طنزي كه قبل از انقلاب اسلامي منتشر مي شد ، چه نام داشت؟ مجله ي توفيق

نوشته شده توسط عين الله اسدی گرجی در ساعت | لینک ثابت |
 
business article