سوالات درس به درس ادبيات فارسي( 3 ) سال سوم علوم انساني

طراح : عين الله اسدي گرجي

درس اول : تحميديه / ستايش خدا / لغت

1- «تعريض » ؛ يعني ... :به كنايه سخن گفتن

2-  واژه ي مشخص شده در مصراع به چه معني است؟ « به نام نقش بند صفحه ي خاك »: نگارگر، صورتگر

3-  واژه هاي مشخص شده درمصراع « چو صيتش در افواه دنيا فتاد ...» به چه معنا است ؟آوازه ، شهرت/دهان ها ، جمع فوه 

4- « تبجيل» كدام  معنا را دارد ؟بزرگ داشتن ، بزرگ شمردن

5- « تيه » در مصراع «چنان گرم در تيه قربت براند ...» ؛ يعني ...: بيابان بي آب و علف

6- كدام تركيب غلط املايي دارد؟ (محبط جبرائيل، ابرتتق بند ، برائت استهلال ): مهبط جبرئيل ، براعت استهلال

تاريخ ادبيات :

7- مثنوي «گل و نوروز» اثر كيست ؟خواجوي كرماني

8- كدام كتاب به نثر ساده نگارش نيافته است ؟ (نوروز نامه ، سياست نامه ، مرزبان نامه ): مرزبان نامه

آرايه هاي ادبي :

9- بيت «شبي بر نشست از فلك بر گذشت / به تمكين و جاه از مَلَك بر گذشت » چه آرايه هاي دارد؟جناس ، تلميح

10- آرايه هاي بيت «نهد در نار،نور و مهره در مار / دهد  از نيش ،نوش و خيري از خار» كدام است ؟تضاد ، جناس

درك مطلب :

11- «براعت استهلال »به چه معنا است ؟آوردن جملاتي در ابتداي سخن كه پايان داستان را  مشخص مي‌نمايد.

12-  «درذاتش علل نيست » ؛ يعني... : ضعف و بيماري به وجود او راه نمي يابد

13- معناي مصراع « از ادنايش به او ادني رسانده » چيست؟ او را از پايين ترين رتبه به بالاترين مقام رسانده است

14- « كتب خانه ي چند ملت بشست » ؛يعني ... : آثار همه ي  اديان را منسوخ كرد

15- مصراع « به معجز ميان قمر زد دو نيم » اشاره به چه دارد؟شق القمر كردن كه از معجزات حضرت رسول است.

16- درمصراع «... كه اي حامل وحي، برتر خُرام » حامل وحي كيست؟ جبرئيل امين

17- «تزلزل در ايوان كسرا فتاد » اشاره اي است به ... : تولد پيامبر و شكاف برداشتن ايوان كسرا

18- « برآهيخت » در مصراع « چو عزمش برآهيخت شمشير بيم ...» به چه معناست ؟ بيرون كشيد

درس دوم : رستم و اسفنديار(1)

لغت :

1- « پاليز» ؛ يعني ... : جاليز ، كشتزار

2- واژه ي مشخص شده در مصراع « ورا هوش در زاولستان بود » به چه معناست ؟ مرگ

3- واژه هاي مشخص شده در بيت « تنت بر تك رخش مهمان كنم/ به گرز و به كوپال در مان كنم » كدام معنا را دارد؟ دو ، تاخت و تاز/ گرز آهني

4- « فتراك» در مصراع « كمندي به فتراك زين بر ببست» به چه معناست ؟ ترك بند

5- « ايدر» ؛ يعني ... : اين جا

املاء :

6- كدام تركيب غلط املايي دارد؟ (مهلكه هاي پرخطر، هفت خان دهشتناك، مسايب سهمگين ): مصايب سهمگين

تاريخ ادبيات :

7- از ديدگاه حماسي ، اسفنديار را  مي توان با كدام پهلوانان اروپايي مقايسه كرد؟ آشيل ، بالدر

8- « حماسه » چند نوع است ؟دو نوع (طبيعي ، مصنوع)

آرايه هاي ادبي :

9- وجه شبه  در بيت « به سان پلنگي كه بر پشت گور/ نشيند برانگيزد از گور شور» كدام است ؟ شوربرانگيختن

10- دربيت « چو نزديك گشتند پير و جوان/ دو شير سرافراز و دو پهلوان » كدام واژه استعاره است ؟شير

11- « باد در قفس كردن » كنايه است از ...: كار بيهوده كردن

درك مطلب :

12- « جهان پيش چشمش چو يك بيشه شد » ؛ يعني ... : جهان پيش چشمش تاريك شد

13- مفهوم مصراع « تنت بر تك رخش مهمان كنم » چيست ؟پيكرت را با سم رخش له مي كنم

14- « عنان گرد كردن »‌ به چه معناست ؟آماده شدن براي حمله و حركت

15- « هماوردت آمد بر آراي كار» كدام معنا را دارد؟همرزم تو آمد براي جنگ آماده باش

16- « نگهبان تن كرد بر گبر، ببر» يعني ... : علاوه بر زره ، زرهي مخصوص نبرد پوشيد

17- مفهوم « گذشت از لب رود و بالا گرفت »‌چيست ؟ از كنار رود عبور كرد و به سمت بالا رفت

18- در بيت «‌چو بشنيد اسفنديار اين سخن / از آن شير پرخاش جوي كهن »‌ منظوراز شيرپرخاش جوي كهن كيست؟ رستم

درس سوم : رستم و اسفنديار(2)

لغت :

1- « زخم سران »‌ ؛ يعني ... : ضربت جنگ جويان

2- « برگستوان »‌به چه معناست ؟پوششي براي جنگ جويان و اسبان

3- در عبارت « لابه ي رستم در اسفنديار كارگر نمي افتاد . »‌ معناي كلمه ي مشخص شده چيست ؟ التماس ، تضّرع

4- واژه هاي مشخص شده در مصراع « به بادافره اين گناهم مگير» كدام معنا را دارند؟ مكافات ، موأخذه مكن

5- « فرّ‌» يعني ... : فروغ ايزدي-شكوه خداوندي .

املاء :

6- كدام تركيب غلط املايي دارد؟ (توصيه ي سيمرغ ، مسالمت و ملايمت ، ذواره و فرامرز): زواره

تاريخ ادبيات :

7- مصراع « نجنبيد يك شير از پشت زين »‌چه آرايه اي را دارد؟ استعاره (شير)

8- قافيه ي بيت «‌همي گفت كاي پاك دادارهور/ فزاينده ي دانش و فرّو زور »‌چه آرايه اي دارد؟جناس (هور، زور)

درك مطلب :

9- « نجنبيد يك شير از پشت زين » ؛ يعني ... : هيچ كس بر ديگري پيروز نشد

10- « سازيدن » در مصراع  « يك چاره سازيد بيچاره وار» به چه معناست ؟ساختن

11- در مصراع « چنين با خداوند بيگانه شد »‌ منظور از خداوند كيست ؟رستم ( صاحب رخش )

12- « مِجمر هاي آتش »‌ ؛ يعني ... : منقل هاي پر از آتش

13- در مصراع «‌ز نيرنگ زالي بدين سان درست »‌ واژه ي مشخص شده به چه معناست ؟ سالم و تندرست

14- پسر رستم در جنگ رستم و اسفنديار چه نام دارد؟فرامرز

15- در بيت « فراموش كردي تو سگزي مگر/ كمان و برمرد پرخاش خر»‌منظور از پرخاشخر كيست ؟اسفنديار

16- « خرد را مكن با دل اندر مغاك »‌ ؛ يعني ... : برخلاف عقل و احساس خود عمل مكن

17- مفهوم مصراع «‌پي  پوزش و نام و ننگ آمدم »‌ چيست ؟براي عذر خواهي و حفظ آبرو آمده ام

18- « بپيچم » در مصراع « كه چندين بپيچم كه اسفنديار/ مگر سر بپيچاند از كارزار »‌به چه معني است؟اصرار كنم

درس چهارم : طومارشيخ شرزين ( اين درس حذف است )

لغت :

1- واژه ي مشخص شده در عبارت به چه معناست ؟ «‌در هفت سالگي به تجليد و كتابت پرداختمجلد كردن ،صحافي

2- « اراجيف » ؛ يعني ... : سخنان بيهوده (جمع ارجاف)

3-  واژه هاي مشخص شده در عبارت به چه معناست ؟ «‌و آن معاندان نابه كار خونخوار را به قعر اسفل در كارت دوزخ فرستادستيزه كاران، پايين ترين ، سرازيري ها (جمع دركه )

4- « مصطبه »‌ ؛ يعني ... : سكو

5-  « ترقيم » به چه معناست ؟ خط كشيدن

املاء

6-  كدام تركيب غلط املايي دارد؟ (شايبه ي انتهال، مصدّع اوقات ، لغز نقض): انتحال ، نغز

تاريخ ادبيات :

7- كدام اثر از «‌بهرام بيضايي »‌ نيست؟ (مرگ يزدگرد، مسافران ، پاليزبان): پاليزبان اثري است از مهرداد اوستا

8- محتواي نمايش نامه ي « طومارشيخ شرزين » چيست؟برخورد حكومتهاي غاصب با صاحبان دانش

درك مطلب :

9- « پدرم گذشته شد »‌ ؛ يعني ... : پدرم در گذشت

10- « كنكاش كردن» چه معني دارد؟مشورت كردن

11- قسمت مشخص شده در عبارت ، كدام معني را دارد؟ « نمي شود يك چند زبان دركشي ؟»  خاموش شوي و سخن نگويي

12- « مسوّده اي از استاد بوعلي » ؛ يعني ... : دست نويسي از بوعلي سينا

13- معناي جمله ي « مرا فرمود تا بياض كنم »‌ چيست ؟به من گفت تا پاك نويس كنم

14- « استاد بوعلي هر چه گفت ، در سنت گفت » ؛ يعني استاد بوعلي... : درباره ي شرع سخن گفت

15- « ‌رطب و يابس » كنايه از چيست؟كنايه است از همه چيز

16- « بختتان تابيده »‌ ؛ يعني ... : ستاره ي بختت طلوع كرده

17- «‌خام دست خامه به دست » به چه معني است ؟نويسنده ي تازه كار

18- عبارت «چرا در ترقيم اين صفحات از عقلا دلالت نخواستي ؟» چرا در نوشتن اين صفحات از دانشمندان راهنمايي نخواستي

19- « پيشه ي وي پيشه كردم »‌ ؛ يعني اين كه ... : شغل وي ر ا انتخاب كردم .

20- «‌دارالكتّاب » ؛ يعني ... : كتاب خانه

درس پنچم : بازرگان و طرّار

لغت :

1- « طرّار» ؛ يعني ... :دزد

2- به اول هر ماه و آغاز هر چيز چه گفته مي شود؟ غُرّه

3- واژه ي مشخص شده در عبارت روبه رو به چه معناست؟ « چهار رزمه از جامه هاي قيمتي برهم نهاده بود.» : بقچه

4- « مِشرع» ؛ يعني... : جاي نوشيدن چاي

5- مفرد واژه ي « اقمِشه » چيست؟قماش

املاء :

6- كدام واژه در عبارت داده شده  نادرست نوشته شده است ؟ (عمارت آن برخود ظاهر نگردانيد و هيچ اضطراب ننموده و به حلم و وقارو تآني آواز داد..): امارات

7- كدام تركيب غلط  املايي دارد؟ « فراست صادق، ملاغي ، صحرا، تفحص كار»: ملاقي

تاريخ ادبيات :

8- كتاب عربي (الفرج بعد الشدّه) اثر كيست ؟قاضي محسن تنوخي

9- چه كسي كتاب عربي ( الفرج بعد الشدّة) را در قرن ششم به فارسي ترجمه كرد؟ حسين بن اسعد دهستاني

10- كتاب (فرج بعد از شدت ) چند جلد است؟سه جلد

درك مطلب :

11- « بحث احوال طراران كردي »‌ ؛‌يعني ... : دزدان را مي جُست

12- «‌پي بيرون بردن » كنايه از چيست ؟كشف وشناسايي كردن

13- عبارت «‌مرا در دكّان مهمّي هستبه چه معناست ؟برايم كار مهمي پيش آمده است .

14- « فراپيش نهادن»‌ ؛ يعني ... : در مقابل خود قرار دادن

15- «‌قراضه اي بدو داد» به چه معناست ؟پولي اندك به او داد.

16- « بزّاز قفل را حيله كرد.»‌ ؛ يعني ... : بزّاز بسيار كوشيد تا قفل را باز كرد .

17- معناي عبارت «‌ به فراست صادق دانست كه حال چيستچيست ؟با هوشياري فهميد كه چه اتفاق افتاده است .

18- «‌ ملاقي صحرا» ؛ يعني ... : رو به روي صحرا

19- مفهوم عبارت « شمعكي خرد با مفاتيح كه براي گشادن در دكان مُعّد بود...» چيست ؟شمعي كوجك با كليد هايي كه براي بازكردن در دكان آماده كرده بود.

20- «‌پاسبان را گمان افتاد كه محاسبه اي مي كند؛ يعني ... : پاسبان تصور كرد كه مشغول حساب و كتاب است.

درس هفتم : تاريخ بيهقي

لغت :

1- «تنبّّه» ؛ يعني... : بيدار شدن

2- واژه هاي مشخص شده به چه معناست؟ « يك ديگر را برخيره مي كشند و مي خورند از بهرحطام عاريت را» بيهوده ريزه كاري كاه (كنايه از مال اندك)

3- « اصطناع»‌ ؛ يعني... : برگزيدن، كسي را پروردن

4- «مظلمه » ؛ يعني ... : ستمي كه بر كسي وارد شو د.

5- «افتعال» به چه معني است؟بهتان زدن

املاء :

6- عبارت «‌به ذرق و تملّق مشغول نشوم و به افتعال و شعبده غزاي آمده بازنگردد.»‌چند واژه ي نادرست دارد؟زرق ، قضا

7- تركيب هاي غلط كدام است؟« تعصّب و تذيد ، قرمطي و رافضي ،گيتي و قدّار»: تزّيد، غدّار.

درك مطلب :

8- «كرّو فرّ» به چه معناست ؟ جنگ و گريز (شكوه و رونق)

9- برجسته ترين خصوصيت بيهقي چيست؟توجه به بي اعتباري دنيا

10- عبارت « او آن ثقت است كه ... »‌ ؛ يعني ... :‌ مورد اعتماد است .

11- « سجّل كردن ‌» ؛ يعني ... : عهد نامه نوشتن، ثبت كردن

12- «هنوز در تعقيب آنم ...» ؛ يعني... :عقوبت آن را پس مي دهم

13- مفهوم عبارت «‌تا بر جايم سخن حق ناچار بگويم ...» چيست ؟تا زنده ام سخن حق مي گويم

14- «‌به اقتضاي شغل خود»‌ ؛‌يعني ... : به مناسبت كار و شغلي كه داشته است

15- « تسمه از گرده ي كسي كشيدن »‌؛ يعني ... : كسي را در زحمت و فشارقرار دادن

16- مرجع ضمير (ش)در عبارت « ‌اين است علي و روزگارش و قومش» كدام واژه است ؟علي

17- «‌چند سال است تا گذشته شده است.»‌ ؛‌يعني ... : چند سال است كه مرده است

18- «گزافه گويي كردن » ؛ يعني ... :‌بيهوده گفتن

19- معناي جمله ي «مردم به دل مردم است» چيست؟انسان بودن از دل و درون و نيت انسان است

20- « اين جهان گذرنده را خلود نيست» ؛يعني ... : اين جهان گذرنده جاودان و پايدار نيست.

درس هشتم : مقدمه اي بررستم و اسفنديار

لغت :

1- «‌برخي »‌ ؛يعني ... : فرمانبردار،بنده

2- «مهلكه »‌به چه معني است؟محل هلاك

3- «فرّه ايزدي» به چه معنايي است ؟فروغ و شكوه خدايي

4- واژه ي مشخص شده در عبارت روبرو به چه معناست ؟«... و نقش هاي زمانه ي دشمن خوي و محيل را برآب ريزد.»:حيله گر

5- «آماج» ؛ يعني ... : نشانه

املاء :

6- كدام تركيب غلط املايي دارد؟«تخت احورايي،هماوردان، مغلوب،معارضه يي شوم.»: اهورايي

تاريخ ادبيات :

7- «سوگ سياوش » اثر كيست؟شاهرخ مسكوب

8- نوع نثر«شاهرخ مسكوب» چه ناميده مي شود؟نثر تحقيقي- هنري

درك مطلب :

9- «رويين تن » ؛ يعني... :كسي كه فنا ناپذير است

10- مفهوم عبارت «آب به آسياب كسي ريختن»ٍ چيست؟ندانسته به نفع ديگري عمل كردن

درس نهم : درآتش افكندن ابراهيم (ع)

لغت :

1- «منجيق » ؛ يعني... :وسيله پرتاب سنگ در قديم

2- واژه ي مشخص شده در عبارت «ْْحلّه ي بهشت بياوردند تا بپوشيدبه چه معني است؟جامه ي نو 

3- مفرد واژه ي «رياحين » چيست؟ريحان

4- «نديم » ؛ يعني ... : همدم

5- «تبش »در عبارت «نتوانستند نزديك آتش شدن از تبش»به چه معناست؟حرارت ،گرمي

املاء :

6- كدام تركيب غلط املايي دارد؟(عذاب آتش،بنده گي كردن،رأي ضعيف):بندگي كردن

تاريخ ادبيات :

7- كتاب «قصص الانبيا» اثر كيست ؟ابواسحاق ابراهيم بن منصور نيشابوري

8- نثر كتاب «‌قصص الانبيا» چه نوع نثري است ؟ساده و روان

9- عبارت داده شده توصيف چه نوع نثري است ؟« نثري است كه داراي زبان تصويري و سرشار از آرايه هاي ادبي است.»:نثر فني

10- كتاب «مقامات حميدي » چه نوع نثري را دارد؟مصنوع و متكلف

درك مطلب :

11- «منادي فرمودن» ؛ يعني... : اعلام كردن ،فرمان دادن

12- عبارت «او خدايان شما را پاره كرده استبه چه معني است؟او خدايان شما را شكسته است

13- «آتش افروختن بدان بود كه ...» يعني آتش افروختن ... : به آن سبب بود كه ...

14- «ابراهيم را بازداشته بودند؛ يعني... : ابراهيم را زنداني كرده بودند

15- «نفت در زدنديعني اين كه نفت... :‌بر روي آن ريختند.

16- «باخداوند وي بسازم »‌ ؛ يعني ... : با خداي او سازگاري كنم .

17- آرايه ي شاخص بيت «يارب اين آتش كه بر جان من است / سردكن زآن سان كه كردي بر خليلِ» چيست ؟تلميح

18- درعبارت «نمرود فرمان او كند و كار و بار و حشمت ايشان برود.»‌منظور از «ايشان »كيست ؟وزيران و نديمان نمرود.

درس دهم : برداركردن حسنك

لغت :

1- واژه ي مشخص شده در عبارت «امّا شرارت و زعارتي  در طبع وي مؤكد شده » به چه معناست ؟تند خويي، بدخويي

2- «مكبّه » ؛ يعني... : سرپوش

3- «ضجرت »به چه معنا است ؟دشمني ،ستيزه كاري

4- «تضريب » ؛ يعني ... : سخن چيني

5- «اكفا» به چه معني است ؟هم طرّازان ،همانندان

املاء :

6- كدام تركيب ها غلط املايي دارند ؟ (توع و رغبت ، جبّه ي هبري رنگ ، اسباب و ضياع ): طوع ، حبري

7- در عبارت «و والي هرس و علي رايض و بسيار پياده از هر دستي » كدام واژه نادرست نوشته شده است؟حرس

تاريخ ادبيات :

8- «تاريخ بيهقي » در چه قرني نوشته شده است ؟قرن پنجم

9- موضوع اصلي كتاب تاريخ بيهقي چيست ؟تاريخ سلطنت مسعود غزنوي

10- نام ديگر كتاب «تاريخ بيهقي » چيست؟تاريخ مسعودي

درك مطلب :

11- «چشم نهادن » به چه معني است؟مراقب بودن

12- «لت زدن» كنايه از چيست؟آسيب رساندن

13- معني جمله ي «اكفاآن را احتمال نكنندچيست؟هم طرازان آن را تحمل نكنند .

14- «بر مركب چوبين نشست؛ يعني اين كه ... : به دار آويخته شد .

15- «خليفه را چند گونه صورت كردند؛ يعني ... : چند گونه گزارش به خليفه دادند.

16- «فرمان يافتن» ؛ يعني ... : مردن

17- « ازجاي شدن » به چه معني است ؟ناراحت و خشمگين شدن .

18- « آواز دادند كه سنگ دهيد»‌ ؛ يعني ...: فرياد زدند كه سنگ زنيد.

درس يازدهم : داستان شير و گاو

لغت :

1- معناي واژه هاي « شرير، نمّام ، الفَغدن»‌چيست ؟بسياربدكار، سخن چين ،اندوختن.

2- «انتعاش »‌ ؛ يعني ... : بهبودي بيمار.

3- در عبارت « از آن طبقه نيستم كه به مفاوضت  ملوك مشرف توانند شدواژه ي مشخص شده كدام معني را دارد؟گفت و گو و همنشيني .

4- «اصطناع»‌ ؛‌يعني ... : برگزيدن

5- «حذاقت » به چه معناست؟ مهارت

املاء :

6- در عبارت «دمنه را رسوا وفضيحت گردانيد و افترا و ذرق او شير را معلوم گشتكدام واژه نادرست نوشته شده است؟زرق

7- كدام تركيب ها غلط املايي دارند ؟«كاخرقدّار، اقراي شير، اعزاز و ملاطفت »:غدّار،اغرا

تاريخ ادبيات :

8- اصل كتاب كليله و دمنه به چه زباني بوده است؟سانسكريت

9- چه كسي كليله و دمنه را به عربي ترجمه كرد؟ابن مقفع

10- ترجمه ي كليله و دمنه از عربي به فارسي در چه قرني  بود و چه كسي آن را ترجمه كرد؟قرن ششم ، ابوالمعالي نصرالله منشي

درك مطلب :

11- معناي جمله ي «او را فرزندان در رسيدند » چيست؟فرزندان او بزرگ شدند

12- «مهمل گذراندن» ؛ يعني ... : رها كردن

13- «در زمره ي بهايم معدود گردد»‌يعني اين كه ... :‌در رديف جانوران به شمارآيند

14- «او رادر گردانم » ؛ يعني ... : او را منصرف كنند

15- معاني عبارت «اهمال و تقصير را در مذهب حميّت رخصت نبينم.»‌ چيست؟سستي و كوتاهي را درعالم جوانمردي جايز نمي دانم 

16- عبارت «من كاره شده ام مجاورت گاو را»‌ ؛‌يعني ... :من از نزديك شدن به گاو كراهت دارم  

17- درعبارت «از مضمون ضمير او تَنَسّمي  كنم.»‌واژه ي مشخص شده مجازاً ؛ يعني ... : خبر جستن و اطلاع يافتن

18- معناي عبارت «وحوش را به گوشت او نيك داشتي خواهم كرد.»‌چيست؟باگوشت ا و براي حيوانات ضيافت خواهم داد

19- «جنگ را مي ساخت »‌؛ يعني ... : خود را براي جنگ آماده مي كرد

20- «به دروغ او را بر من آغاليده باشند.»‌چيست ؟به دروغ او را عليه من تحريك كرده باشند

درس دوازدهم : چگونگي تصنيف گلستان

لغت :

1- «طيره» ؛ يعني ... : خفّت ،سبكي

2- معناي واژه هاي «قضبان، معتكف ، فُسْحَتْ»‌چيست؟شاخه هاي درخت ،جمع قضيب/گوشه نشين/گشادگي 

3- «اوان»‌به چه معني است ؟هنگام،زمان

4- «مبيت» ؛يعني... :شب درجايي ماندن

املاء

5- عبارت «خلاف راه ثواب است و نغز راي اولولالباب، زوالفقارعلي در نيام و... » چند غلط املايي دارد؟سه (صواب،نقض،ذوالفقار)

6- كدام تركيب غلط املايي دارد؟«عذار شاهد قضبان،بساط مداعبت،دست تناول»: غضبان،تطاول

تاريخ ادبيات

7- «گلستان» چند باب دارد؟هشت باب

8- «گلستان سعدي » از نمونه هاي والاي نثر... است:مسجع

آرايه هاي ادبي

9- تركيب «خرده ي مينا» درعبارت داده شده چه آرايه اي دارد؟«گفتي كه خرده ي مينا بر خاكش ريخته »:استعاره (گل هاي و سبزه هاي رنگارنگ)

10- دربيت «گل همين پنج روز و شش باشد/ وين گلستان هميشه خوش باشد» كدام واژه «ايهام »دارد؟گلستان

11- تركيب «الماس آب ديده »‌چه آرايه اي دارد؟تشبيه

درك مطلب

12- مصراع «عمر برف است و آفتاب تموز» ؛ يعني ... :‌روزهاي كوتاه عمر مانند برف در برابر آفتاب است

13- «دامن از صحبت فراهم چينم»‌يعني اين كه ... : گوشه نشيني اختيار كنم

14- «زبان اندر حكم نبودن » ؛ يعني ... ‌:اختيار زبان خود را نداشتن

15- «زبان دركشيدن » ؛ يعني ... :‌خاموش شدن

16- مفهوم عبارت « تو نيز اگرتواني سرخويش گير و راه مجانبت در پيش » چيست؟تو نيز اگر مي تواني به دنبال كار خود برو و كناره گيري كن

17- «اتفاق بياض افتاد» ؛ يعني... :‌پاكنويس شد

18- « زبان در كام بودن »‌به چه معناست؟سكوت اختيار كردن

درس چهاردهم : دانش،دبيري و شاعري

لغت :

1- «نشايد»‌ ؛ يعني ... : شايسته نيست

2- واژه ي مشخص شده در مصراع «بري  دادن از افعال چرخ برين را »‌به چه معناست؟بي گناه

3- «خنياگر»‌به چه معناست؟آوازه خوان

4- «كلّه » درمصراع «حكايت كند كلّه ي  قيصري را» كدام معني را دارد؟خيمه و چادر باشكوه

5- «زبان جري » ؛ يعني ... : زبان گستاخ

املاء :

6- كدام تركيب غلط املايي دارد؟«لفظ دَري ،درخت طرنج،زلفك عنبري »: ترنج

آرايه هاي ادبي :

7- مصراع «درخت تو گر باردانش بگيرد» چه آرايه اي دارد؟تشبيه

8- دربيت «نگه كن كه ماند همي نرگس نو/ ز بس سيم و زر تاج اسكندري را» رنگ هاي زرد و سفيد گل برگ نرگس به چه چيزي تشبيه شده است؟طلا و نقره

9- «وجه شبه » درمصراع «به چهره شدن چون پري كي تواني ؟» چيست؟زيبايي

درك مطلب :

10- «چرخ نيلوفري ‌» در مصراع «نكوهش مكن چرخ نيلوفري را»‌كنايه از چيست؟روزگار

11- مفهوم مصراع «نشايد ز دانا نكوهش بَري را »‌چيست؟شايسته نيست كه دانا عوامل غير مؤثر در كاري را نكوهش كند 

12- در بيت « بسوزند ، چوب درختان بي بر/ سزا خود همين است مر بي بري را »‌چه صفتي نكوهش شده است؟بي فايده بودن

13- خوكان در مصراع «من آنم كه در پاي خوكان نريزم ...» كيست؟صاحبان قدرت

14- منظور شاعر از «قيمتي درّ لفظ دري»‌چيست؟سخن پرارزش فارسي

15- «خطر نيست با باز كبك دري را »‌يعني اين كه ارزش ... بيش تر از كبك دري است: باز

16- «نباشي سزاوار جز چاكري را»‌يعني اين كه ... : فقط شايسته ي نوكري هستي

17- در بيت «نگر ،نشمري، اي برادر،گزافه/به دانش دبيريّ و نه شاعري را»‌شاعر نويسندگي و شاعري را... : دانش واقعي نمي داند

18- «نماند همي سحر،پيغمبري را »‌؛ يعني ... : سحر و جادو  باپيغمبري شباهتي ندارد

19- شاعر در بيت « چو تو خود كني اختر خويش را بد/مدار از فلك چشم نيك اختري را»‌چه عاملي را در زندگي انسان مؤثرتر مي داند؟ اعمال خود انسان را.

درس پانزدهم : پيدا و پنهان /الفت موج/مردان خدا

لغت :

1- معناي واژه ي مشخص شده در مصراع «به بوي آن كه درمانش تو باشي» چيست؟اميد

2- «باديه»‌ ؛ يعني ... : بيابان

3- «متاع »‌در مصراع «ترسم نفروشند متاعي  كه خريدند »‌به چه معني است؟كالا

تاريخ ادبيات :

    4-  فخرالدّين عراقي شاعر كدام قرن است؟قرن هفتم

    5-  درون مايه ي غزليات عراقي اغلب ... و ... است: عشق ، عرفان

    6-  كليم كاشاني ، شاعر كدام سبك است؟هندي يا اصفهاني

   7-  كدام شاعرلقب «خلّاق المعاني ثاني »‌داشت؟كليم كاشاني

آرايه هاي ادبي :

8- درمصراع « نه همين مي رمد آن نوگل خندان از من » چه آرايه اي وجود دارد؟استعاره/توگل خندان

9- كدام واژه در مصراع «تا به كي سركشي ، سرو خرامان از من؟» استعاره است؟سرو

10- مصراع «گرد غم را نتوان شست به طوفان از من» چه آرايه اي دارد؟تشبيه

11- كدام واژه در مصراع « مي كشد خار در اين باديه ، دامان از من »‌ ايهام دارد؟دامان كشيدن(دامن مرا مي كشد/ از من كناره مي گيرد9

12- «غزل »‌در كدام يك از انواع ادبي قرارمي گيرد؟ادب غنايي

درك مطلب :

13- معناي مصراع « مي كشد خار در اني باديه ، دامان از من »‌چيست؟خار نيز از من دوري مي گزيند

14- حوصله داشتن در مصراع «گرچه مورم ولي آن حوصله با خود دارم »‌ به چه معناست؟توانايي ، قابليت

15- مصراع دوم بيت «‌همّت طلب از باطن پيران سحر خيز/زيرا كه يكي را ز دو عالم طلبيدند» به چه امري اشارت دارد؟وحدت وجود

16- «هر دست كه دادند از آن دست گرفتند » ؛ يعني ... : هر عملي انجام دادند متناسب با آن پاداش گرفتند

17- « از دامگه خاك بر افلاك پريدند»‌ ؛‌ يعني ... : به اصل خويش بازگشتند.

درس شانزدهم : از درد سخن گفتن/ راز رشيد

لغت :

1- «اُسوه»‌ ؛‌يعني ... : نمونه ، الگو

2- «عرصه »‌ به چه معناست ؟ميدان

3- معناي واژه ي مشخص شده در مصراع « هر جا كه در آغوش صبا غنچه ي وردي است»‌چيست؟گل سرخ

4- «متواتر»‌؛ يعني ... : پي در پي

5- « مشام » ؛ يعني... : بيني

تاريخ ادبيات :

6- كتاب « بيدل ، سپهري و سبك هندي » اثر كيست؟سيد حسن حسيني

7- «پاليزبان »‌اثر كدام شاعرمعاصراست؟مهرداد اوستا

8- شهرت شعري « مهرداد اوستا » در كدام قالب شعري است؟قصيده

آرايه هاي ادبي :

9- «‌وجه شبه »‌در مصراع «‌بازآي كه چون برگ خزانم رخ زردي است»‌چيست؟زرد بودن

10- كدام واژه در شعر«و پيمان برادري ات/ با جبل نور/چون آيه هاي جهاد/محكمِ »‌ايهام دارد؟محكم

11- ‌بيت « از راهروان سفر عشق در اين دشت/گلگونه سرشكي است اگر راه نوردي است» چند تشبيه است؟دو(گونه به دشت و اشك به راه نورد)

درك مطلب :

12- « دم سرد» ؛يعني... : آه سرد و حسرت بار

13- شاعر در شعر «‌ به گونه ي ماه نامت / زبانزد آسمان ها بود»‌ چه كسي را مورد خطاب قرارداده است؟حضرت عباس(ع)

14- درشعر « و پيمان برادري ات / باجبل نور/ چون آيه هاي جهاد / محكم »‌اشاره به چه امري دارد؟وفاداري حضرت عباس نسبت به برادرش امام حسين (ع)

15- منظور شاعر از «كوه» درشعر «‌و كنار درك تو/كوه از كمر شكست»‌ كيست؟امام حسين (ع)

16- در شعر « و ساعتي بعد/در باران متواتر پولاد/بريده بريده /افشا شدي »‌شاعر چه امري را بيان مي كند؟ شهادت حضرت عباس(ع)

17- معناي بيت «از رهروان سفر عشق در اين دشت / گلگونه سرشكي است اگر راه نوردي است» چيست؟تنها راه نورد راه عشق، اشك گلگون است.

18- منظور از « مردم بي درد »‌در مصراع «‌بامردم بي درد نداني كه چه دردي است»‌چيست؟كساني كه دردي ندارند و عاشق نيستند.

درس هفدهم : گل هاي چيده

لغت :

1- واژه ي مشخص شده در مصراع «‌موجه ي اين محيط  طوفان زاست» به چه معني است؟اقيانوس

2- «نغز»‌ ؛‌يعني ... : خوب و نيكو

3- «سترون » به چه معناست ؟عقيم و نازا

4- «‌طليعه »‌ ؛‌يعني ... : پيش قراول

تاريخ ادبيات :

5- مجموعه شعر «‌صلاي غم » اثركيست؟مشفق كاشاني

6- كدام اثر از مشفق كاشاني نيست؟ (شراب آفتاب، آذرخش، براده ها): براده ها (سيد حسن حسيني )

آرايه هاي ادبي :

7- در بيت « ناله هاي شراره خيز، به گوش/ ز آهوان رميده مي آيد» كدام واژه استعاره  است؟آهوان

8- بيت «‌از پي هر شكست پيروزي است/ از دل شب سپيده مي آيد»‌ چه آيد »‌چه آرايه اي دارد؟تضاد

9- « تضمين »‌در اصطلاح ادبي چه آرايه اي است؟آوردن شعري از شاعري ديگر در اصطلاح «تضمين » است.

10- «‌حرير باور»‌چه آرايه اي دارد؟‌تشبيه

11- مسند در مصراع «‌موجه ي اين محيط ، طوفان راست»‌كدام واژه است؟طوفان زا

12- در مصراع « زمين سترون و در وي نشان رويش نيست» كدام واژه مشتق است؟رويش

13- «‌بوي عشق»‌چه آرايه اي است؟حس آميزي

درك مطلب :

14- «‌بود و نبود جهان »‌ ؛‌ يعني ... :‌چگونگي و وجود دنيا (كارهاي دنيا)

15- «‌بر آستان تو عمري گريستم چون ابر»‌ يعني اين كه ... : بر درگاه تو يك عمر مثل ابر گريه كردم

16- «‌صلا دادن» به چه معناست؟آواز دادن و خواندن 

17- بيت «‌از پي هر شكست ،پيروزي است / از دل شب ، سپيده مي آيد »‌كدام آيه ي قرآني را به خاطر مي آورد؟اِنَّ مَع العُسرً يسري

درس هجدهم : كرامت آبي / سجاده ي سبز

لغت :

1- «تقرير»‌ ؛ يعني ... ‌:بيان شرح

2- «سلوك »‌به چه معناست؟ طريق ، روش

3- «معركه »‌ ؛‌يعني ... :‌ميدان جنگ

4- واژه ي مشخص شده در مصراع « گل مصحف  صد برگ به سوگند گشوده است »‌به چه معناست؟كتاب و دفتر

املاء :

5-  كدام تركيب غلط املايي دارد؟ « طلاقي صخره، اصرار خداوند ، برهان معاد» :تلاقي صخره، اسرار خداوند

تاريخ ادبيات :

6- « دريا در غدير »‌اثر كيست؟سهيل محمودي

7- مجموعه شعر «‌تبسّم هاي شرقي »‌از كيست؟زكريا اخلاقي

آرايه هاي ادبي :

8- مصراع «‌گل ، دفتر اسرار خداوند گشوده است»‌ چه آرايه اي دارد؟تشخيص

9- آرايه ي مصراع «‌اين چشمه كه از چشم دماوند گشوده است»‌چيست؟جناس

10- مصراع «‌سرشار ز شيريني شهد خوش خويش است »‌چه آرايه اي دارد؟واج آرايي حرف(ش) و جناس بين خوش و خويش

درك مطلب :

11- بيت «‌دلم شكسته تر از شيشه هاي شهر شماست/شكسته باد كسي كاين چنينمان مي خواست ‌» به كدام واقعه اشاره دارد؟موشك باران شهرها در دوران جنگ ايران و عراق

12- منظور شاعر در مصراع «‌به يك كرامت آبي نظر دوخته ايد»‌چيست؟آسمان

13- باتوجه به بيت «شما چه قدر صبور و چه قدر خشم آگين /حضورتان چو تلاقي صخره با درياست» :خشم آگين

14- منظور از « حجله ي سبز »‌در مصراع «‌... اين حجله ي سبزي كه خداوند گشوده است »‌چيست؟سبزه ها و گياهان

15- درمصراع «اگرچه باغچه ها را كسي لگد كرده»‌منظور شاعر از باغچه ها چيست؟خاك وطن

16- «شكر خند»  ؛‌يعني ... :‌خنده ي شيرين و زيبا

17- در بيت « پاك است طرب نامه ي خوش بوي سلوكش / اين گل كه چنين چهره ي خرسند گشوده است»‌شاعر گل را چه دانسته است؟عارف سالك .

18- «تخلّص» اصطلاحاً يعني آمدن ... : نام شاعر در پايان شعر.

درس نوزدهم : طاق بستان

لغت :

1- «ابريق » ؛‌يعني ... :  كوزه ي آب ،آفتابه

2- واژه هاي مشخص شده درعبارت به چه معناست؟ «... از درخشان ترين و ديدني ترين بقاع  ديني و امكنه ي  تاريخي است مكان مباركه / جاها، جمع مكان

3- «مغنّي » ؛ يعني ... : آوازه خوان

4- «شكارگاه مارال »‌به چه معناست؟شكارگاه آهو

املاء :

5- كدام تركيب غلط املايي دارد؟«مرقد متبرك ، حوضه ي علمي ،طوالش گيلان »حوزه ي علمي

تاريخ ادبيات :

6- «فهرست مقالات فارسي»‌اثر كيست؟ايرج افشار

درك مطلب :

7- «سيصد سنگ آب دارد» منظور از سنگ چيست ؟واحدي براي اندازه گيري آب

8- «طرف يسار » ؛ يعني ... : سمت چپ

9- معني جمله ي «‌اهل طرب در كرجي ها نشسته اند »‌چيست؟ نوازندگان در قايق نشسته اند

10- « هيئت كريه »‌ ؛يعني... : شكل زشت

11- «بالاي پله رفتن اشكالي دارد »‌به چه معناست؟بالاي پله رفتن مشكل است

12- «كُلجه »‌به چه معناست؟نوعي لبّاده و پالتو

13- «سكنا داشتن » ؛ يعني ... :‌مقيم بودن

14- «تفنگ مي انداختند »‌يعني اين كه ... : تيراندازي مي كردند

15- «آدم متعارف» ؛ يعني ... : آدم معمولي

16- « رشته هايي از ريسمان نخي يا ابريشمي كه به شكل رشته يا گلوله درست كنند و به اطراف لباس بياويزند »‌معني كدام واژه است؟منگوله

17- «مروّح » ؛ يعني ... : روح انگيز،آرام بخش

18- تمدن ايراني باقي مانده از هفت هزار سال پيش دركجا واقع شده است؟سيلك

19- مقبره ي « قطب راوندي »‌در كجا واقع شده است؟شهر قم

20- مزاربابا افضل كاشاني كجاست؟مرق

درس بيستم : ديدار

لغت :

1- «محقّر» ؛ يعني ... : كوچك

2- «تلّمذ كردن »‌به چه معني است ؟شاگردي كردن ،يادگرفتن

3- «مسامحه »‌ ؛ يعني ... : سهل انگاري

املاء :

4- كدام تركيب غلط املايي دارد؟ «‌بساط قُلدري ،ترجيه دادن ، محضرمدّرس »‌ترجيح دادن

تاريخ ادبيات :

5- «غزل داستانهاي سال بد»اثر كيست؟نادر ابراهيمي

درك مطلب :

6- « به خويش بود» ؛ يعني ... : به خود مشغول بودن

7- «در گشوده نبود ، اما كلون هم نبودِ» جمله ي آخر به چه معناست؟بسته هم نبود

8- «چرتكه انداختن » ؛ يعني ... : حساب و كتاب كردن

9- «خان هاي قداره كش» ؛ يعني... : خان هاي ظالم و ستمگر

10- «چيزي را در آستين داشتن » به چه معناست؟آمادگي داشتن

11- «سخنان نمكين » چه آرايه اي دارد؟حس آميزي

12- «چيزي در چنته داشتن»‌ ؛ يعني ... : توانايي داشتن

13- «ما را بار ديگر از چاله به چاه خواهد انداخت.»‌ ؛ يعني اين كه ... : وضع ما بدتر خواهد شد

14- «نگين كرده بودند او را»‌: يعني ... : دور او حلقه زده بودند ، گرد او جمع شده بودند

15- موضوع رمان «سه ديدار»‌چيست؟ رماني درباره ي زندگي امام خميني (ره)

درس بيست و يكم : درآمدي بر ادبيات عرفاني

لغت :

1- «سليم »‌؛ يعني ... : ساده دل ،گول ، مارگزيده

2- واژه ي مشخص شده به چه معني است؟ « جامه پشمين ازبراي كد  كنند...»‌زحمت و مشقت (گدايي )

3- «احاطه »‌؛ يعني ... : گرد چيزي برآمدن

4- «تُساك »‌به چه معني است؟پرهيزكاران ،عابدان

5- «طمأنينه»‌؛‌يعني ... : آرامش ،قرار

املاء :

6- كدام تركيب غلط املايي دارد؟ «خصايص فطري ، سحابي و تابعي ، فرق متصوفه»:‌صحابي

تاريخ ادبيات :

7- كتاب «‌مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه »‌اثر كيست ؟عزالدين محمود بن علي كاشاني

8- تخلّص استاد همايي درشعر چيست ؟سنا

9- «غزالي نامه »‌اثر كيست ؟جلال الدين همايي

10- موضوع كتاب «‌مصباح الهدايه »‌چيست ؟ تصوف و عرفان

درك مطلب :

11- به عقيده نويسنده ،عرفان اسلامي ، برچه زمينه‌اي استواراست؟تعليمات قرآن و پيامبراسلام و صحابه

12- «اصحاب صفّه» كه بودند؟جماعتي كه به واسطه ي زهد و قناعت در مقابل دنياپرستان طبقه ي ممتاز را تشكيل مي دادند.

13- واژه هاي «تصوف صوفي »‌از چه زماني ظهوركرد؟در قرن دوم يا اواخر سده ي اول هجري

14- «كار دونان حيله و بي شرمي است»‌؛ يعني ... : كار افراد پست حيله گري و پرده دري است

15- مفهوم مصراع «جامه پشمين از براي كد كنند چيست ؟جامه اي مندرس و پاره برا ي گدايي مي پوشند

16- «بومسيلم »‌در مصراع «بومسيلم را لقب احمد كنند» كيست ؟شخص دروغگو كذّاب

درس بيست و دوم : درمحراب عشق / در بيان شريعت و ...

لغت :

1- لغت هاي مشخص شده در عبارت به چه معنايند؟«صبر كردند تا از فرايض  و سنن فارغ شد و به نوافل و فضايل نماز ابتدا كرد.»:واجبات ديني مثل نماز ،جمع فريضه /واجبات و رسوم / نمازهاي مستحب .

2- «آثار »‌در عبارت « و در آثار بيارند كه علي (ع) در ....»‌؛ يعني ... : روايات ديني

3- «بهايم »‌ ؛ يعني... : چارپايان،جمع بهيمه

4- در عبارت «‌سالك بايد اول از علم شريعت آن چه مالابُد  است بياموزند معني واژه ي مشخص شده چيست ؟لازم ،ضروري

5- «سنان »‌؛ يعني ... :‌ سرنيزه

 املاء :

6- كدام تركيب غلط املايي دارد؟«تنزيل مجيد، خلاصه ي كائنات ،مُهب و مشفق »:محب

تاريخ ادبيات :

7- كتاب «‌تفسير كشف الاسرار وعُدهّ الابرار»‌اثر كيست ؟ابوالفضل ميبدي

8- « انسان كامل » اثر كيست و چند جزء دارد؟عزيز الدين بن محمد نسفي

9- تفسير «‌كشف الاسرار»‌چند جلد دارد؟ده جلد

10- موضوع كتاب « انسان كامل »‌چيست و در چه قرني نوشته شده است؟عرفان ،قرن هفتم

درك مطلب :

11- «وردنماز » ؛ يعني ... :ذكر نماز

12- « چون سلام نماز بازداد» يعني اين كه نماز را ... : پايان دادن

13- منظوراز «تنزيل مجيد »‌در عبارت « و تنزيل مجيد خبر مي دهد از زنان مصر» چيست؟قرآن مجيد

14- «ملامت را برايشان غرامت كند »‌چيست؟سرزنش آنان را پاسخ دهد

15- معناي جمله ي « عالم را راست كند» چيست ؟دنيا را اصلاح كند 

16- در كتاب «تفسيركشف الاسرار و عدةالابرار» شأن نزول آيات در كدام قسمت بررسي مي‌‌ِشود؟النوبه الاول

17- معناي عبارت عربي «‌و اتت كل واحده منهن سكيناً» چيست ؟به هر يك از ايشان ترنج و كاردي داد

18- درعبارت «‌در بعضي از آن حرب هاي وي تيري به وي رسيدبعضي   در كدام معنا به كار رفته است؟يكي

19- « به نوافل و فضايل نماز ابتدا كرد.»‌؛ يعني ... :به مستحبات نماز پرداخت

20- « پيكان بيرون گرفت»‌به چه معناست؟تير را بيرون آورد

درس بيست و سوم : جمال جان فزاي ...

لغت :

1- «حبّه» ؛ يعني ... : دانه

2- «ابليس» به چه معناست؟شيطان ،اهريمن

3- «عيان كردن »‌؛ يعني ... : آشكاركردن

4- در مصراع «خلل يابد همه عالم سراپاي »‌ خلل به چه معناست؟كاستي

تاريخ ادبيات :

5- موضوع كتاب «گلشن راز» چيست؟بيان رموز و اصطلاحات عرفاني

6- سراينده ي «گلشن راز» كيست؟شيخ محمود شبستري

7- آثار منثور شيخ محمود شبستري چيست؟حقّ اليقين ، مرآت المحققّين

8- «گلشن راز »‌در پاسخ به سوال چه كسي سروده شده است؟امير سيد حسين هروي

درك مطلب :

9- در مصراع « چو نيكو بنگري در اصل اين كار‌» نيكو نگريستن به چه معناست؟تأمل و تدبّر كردن 

10- منظور شاعر از (او) در مصراع « هم او بيننده ،هم ديده است و ديدار» كيست؟ خداوند

11- « به هر جزئي ز خاك از بنگري راست/هزاران آدم اندر وي هويداست»‌ ؛ يعني اين كه ... :هر جزئي از خاك مي تواند به آدم بدل شود

12- «‌در اسما قطره اي مانند نيل است»‌ ؛يعني ... : قطره در اصل درياستو دريا جز قطره ها چيزي نيست.

13- مفهوم مصراع «درون نقطه ي چشم ،آسماني » چيست ؟حقايق در جزئي ترين پديده ها ظهور مي يابند.

  14-  مفهوم بيت « ببين عالم همه در هم سرشته/ ملك در ديو و شيطا ن در فرشته »‌چيست؟حقيقت يكي است يا جلوه هاي مختلف

  15-  مصراع «‌همه در جنبش و دائم در آرام »‌؛ يعني... : درعين حركت، آرام هستند

  16-  معناي مصراع «‌وز آن جا راه برده تا به درگاه » چيست؟به سوي حق در حركت اند

 17-  «‌نه آغاز يكي پيدا نه انجام »‌؛ يعني اين كه ... : آغاز و پايان حركت پديده ها برما معلوم نيست.

 18-  « همه از ذات خود پيوسته آگاه »‌؛ يعني... : تمام پديده ها نسبت به ذات خود آگاهند

  19-  شاعردر بيت «‌به زير پرده ي هر ذرّه پنهان / جمال جان فزاي روي جانان »‌چه امري را بيان مي كند؟ وحدت وجود

درس بيست و چهارم : سي مرغ و سيمرغ

لغت :

1- واژه هاي مشخص شده دربيت «‌بعد از اين واديّ توحيد آيدت/منزل تفريد و تجريد  آيدت»‌كدام معني را دارند؟منزه داشتن ذات الهي است از آن چه فهم آدمي تصور كند : منزه داشتن ذات الهي است از آن چه فهم آدمي تصور كند/يگانه كردن، تحقق بنده است به حق / تنهايي گزيدن،خالي شدن قلب از آن چه جز خداست.

2- «تعب »‌؛ يعني ... : رنج

3-  «اكناف »‌به چه معني است؟اطراف

4- كلمه ي مشخص شده در مصراع « بعد از اين واديّ استغنا بود»‌به چه معناست؟ بي نيازي

5- معناي « سودايي »‌در مصراع « صد هزاران خلق سودايي از او» چيست؟ عاشق ،ديوانه

املاء :

6- كدام واژه غلط املايي دارد؟ (قرعه ،ذوال ، جرئت):زوال

تاريخ ادبيات :

7- «منطق الطير»‌اثر كيست؟عطار نيشابوري

8- منطق الطير داستاني بلند و ... است: تمثيلي

آرايه هاي ادبي :

9- بيت « مُلك اينجا بايدت انداختن /مِلك اين جا بايدت در باختن.»‌ چه آرايه اي دارد؟ترصيع

10- مصراع دوم بيت « مجمعي كردند مرغان جهان/آن چه بودند آشكارا و نهان »‌چه آرايه اي دارد؟تضاد

درك مطلب :

11- « سخن نمادين »‌به چه معناست؟بياني است كه به جاي اشاره ي مستقيم به چيزي ، غير مستقيم و با واسطه ي چيزي ديگر به آن اشاره كند

12- « بيش از اين بي شاه بودن راه نيست»‌ ؛ يعني... : بيش تر از اين بدون شاه بودن ،درست نيست.

13- «افسرده »‌در مصراع «‌هفت دوزخ همچو يخ افسرده اي است»‌به چه معناست؟ يخ زده

14- بيت « در خرابي جاي مي سازم به رنج/زان كه باشد در خرابي جاي گنج»‌از زبان كدام پرنده نقل شده است؟جغد

15- دركتاب منطق الطير چه چيزي به تصوير كشيده شده است؟مراحل سيرو سلوك در سفري تمثيلي سي مرغ به سوي سيمرغ به تصوير كشيده شده است.

16- منظور از «مُلك »‌در مصراع « مُلك اين جا بايدت انداختن»‌چيست؟پادشاهي

17- درمصراع « معرفت را وادي اي بي پا و سر» را نشانه ي چيست؟ فك اضافه

درس بيست و پنچم : طوطي و بازرگان

لغت :

1- «نَشاف»‌ ؛ يعني ... :‌ديوانگي

2- واژه ي مشخص شده كدام معني را دارد؟ « چون كه تا اقصاي   هندوستان رسيد» : دورتر، دورترين

3- «ميغ »‌به چه معناست؟ابر

4- «افهام » ؛ يعني ... : درك ها ، فهم ها

5- «حنين»‌در مصراع «گفت ،اي طوطي خوب خوش حنين»‌به چه معني است؟ناله ي شوق و فرياد عاشقانه

املاء :

6- كدام تركيب غلط املايي دارد؟ «‌غذاي آسمان ، سلام الفراق، خطه ي هندوستان ، قضاي آسمان

تاريخ ادبيات :

7- داستان«طوطي و بازرگان»‌در كدام اثر خاقاني آمده است؟تحفه العراقين 

8- مولانا دربسياري از داستان هاي مثنوي از چه شيوه اي بهره گرفته است؟شيوه ي تمثيل

آرايه هاي ادبي :

9- درداستان تمثيلي « طوطي و بازرگان» طوطي و قفس  نماد چيست؟جان، تن

10- ‌بيت«‌دانه باشي ، مرغكانت بر چنند/ غنچه باشي كودكانت بركنند» چه آرايه اي دارد؟ترصيع

درك مطلب :

11- « ساز كردن سفر»‌ ؛‌يعني ... :‌مهيا و آماده شدن براي سفر

12- مصراع «‌عالمي را يك سخن ويران كند»‌به چه معناست؟يك سخن نا به جا مي تواند دنيايي را ويران كند

13- « دل نيابي جز كه در دل بُردگي »‌؛ يعني... : تنها دلدادگان مي توانند كه صاحب دل باشند

14- معناي كنايي مصراع « غنچه پنهان كن ،‌گياه بام شو» چيست؟ مورد توجه نباش

15- «آب و آتش مرتو را گردد سپاه »‌به چه معناست؟آب و آتش سپاه و ياور تو گردند.

16- «دشمنان او را  ز غيرت مي درند»‌ ؛ يعني... :‌دشمنان موجب آزار او مي شوند

17- مفهوم بيت «‌حرف و صوت و گفت را بر هم زنم/تا كه بي اين هر سه با تو دم زنم»‌ چيست؟لفظ و صدا و سخن را كنار مي گذارم تا بدون واسطه با تو راز و نياز كنم.

درس بيست و ششم : زاهد و پادشاه /بيداد ظالمان

لغت :

1- درعبارت «پسري داشت صاحب فراست »‌ واژه ي مشخص شده به چه معناست؟زيركي

2- «ذمت»‌؛ يعني ... : حق و تعهد

3- «اعرابي »‌در مصراع «ترسم نرسي به كعبه، اي اعرابي »‌كدام معني را دارد؟عرب بيابان نشين

4- «از حيز شمار بيرون بودن»‌؛ يعني ... :‌ فراوان بودن ، غير قابل شمارش بودن

5- «طَرّار»‌ ؛ يعني ... :‌ دزد

املاء

6-  كدام تركيب غلط املايي دارد؟ «مضرت،تمام ، تالع مسعود، ديوانه گان بصرهِ‌» :‌طالع مسعود،ديوانگان بصره

تاريخ ادبيات :

7- «سيف فرغاتي »‌ متعلق به چه قرني است؟قرن هفتم

8- «لطايف الطوايف »‌اثر كيست؟فخرالدين علي صفي

9- كتاب « بهارستان »‌اثر كيست؟جامي

10- يكي از انواع ادب انتقادي ... است: طنز

درك مطلب :

11- ابزار اصلي كار طنز پرداز چيست؟زبان هنرمندانه

12- «تا ظن صلاح در حق او زيادت كنند»‌ ؛ يعني ... : تا صلاحيت پارسايي او زيادتر جلوه كند.

13- «تناول كردن»‌ ؛‌يعني ... : غذا خوردن

14- «فصلي بپرداخت »‌؛ يعني اين كه ... :‌به تفصيل توضيح داد.

15- «كسي كه پول را نقد و مبادله كند»‌هم معني است با ... : صراف

16- مفرد واژه ي «ظرفا»‌... است: ظريف

17- «كشتن شمع »‌؛ يعني ... : خاموش كردن شمع

18- «چوپان گرگ طبع» به چه معناست؟ چوپاني كه مثل گرگ است و گله را  نگهداري نمي كند.

درس بيست و هفتم : تولّدي ديگر!

لغت :

1- «متعلّقان» ؛يعني ... : وابستگان

2- «صبيّه»‌ ؛يعني ... : دختر

3- «نقاهت»‌به چه معناست؟ بهبودي ، سلامتي

املاء :

4- كدام تركيب غلط املايي دارد؟«ساييدن ،ذعفران،مرخصي استعلاجي ، لبخند شيطنت آميز»‌: زعفران

درك مطلب :

5- بچّه را از آب و گل درآوردن»‌؛ يعني ... : بزرگ كردن

درس بيست و هشتم : دزد و مهتاب /كمند گيسو /ادبيات عاشورايي /سالگرد

لغت :

1- «الحاح » ؛ يعني ... : پافشاري ،درخواست  چيزي

2- «شب هاي مُقمر»‌به چه معناست؟ شب هاي مهتابي

3- «نقود»‌ ؛‌يعني ...: نقدينه ها ، سكه هاي طلاو نقره

4- معني واژه ي « پشتواره »‌چيست؟باري كه بر پشت حمل كنند

5- «شعرِ‌» در مصراع « ز سر شعرگلنار بگشود زود»‌به چه معناست؟مو ، گيسو

املاء :

6- كدام تركيب غلط املايي دارد؟ «امتناع بسيار، به قدر تاقت غافل نادان»‌: طاقت

تاريخ ادبيات :

7-  «‌آرمان نو»‌ شاعر فرانسوي در چه قرني زيسته است؟قرن نوزدهم

درك مطلب :

8- «مردمان را پديدآيد»‌؛يعني ... : اين راز بر مردم فاش شود

9- «بر و بازو زدم»‌كنايه است از اين كه ... :‌تلاش كردم

10- جمله ي مشخص شده در عبارت « اكنون مشتي خاك پس من انداز تا گراني ببرم.»‌ به چه معني است؟رفع زحمت كنم

درس بيست و نهم : برف

لغت :

1- «اجرام »‌؛ يعني ... : جثه ها ،‌جسم ها ،جمع جرم

2- «ناوك »‌؛ يعني ... : نيزه ي كوچك

3- «تعبيه شدن »‌ به چه معناست؟قرارگرفتن ،واقع شدن

املاء :

4- كدام تركيب غلط املايي دارد؟ «چاه مقنّع ، حلّه ي قصيب ،عاشق كعيب»‌:كئيب

تاريخ ادبيات :

5- چه كسي «‌پدرشعرفارسي»‌لقب گرفته است؟رودكي سمرقندي

6- كدام شاعر به «خلاق المعاني »‌مشهور گرديده است؟ كمال الدين اصفهاني

آرايه هاي ادبي :

7- در بيت «‌در بند كرد روي زمين را چو زال زر/بهمن به دست لشگر گيتي ستان برف»‌كدام واژه ايهام تناسب  دارد؟بهمن

درك مطلب :

8- «شايستن» در زيان فارسي قديم به چه معنا به كار مي رفته است؟سزاوار و لايق بودن 

9- «سيماب سان »‌ ؛ يعني ... : مانند جيوه

10- «به دست و پاي فرو مردن »‌در مصراع «‌آتش به دست و پاي فرو مُرد و برحق است...» به چه مفهوم است؟بي حس و بي حركت شدن

11- «خِنگ بادپا» به چه  معناست؟اسب تندرو

12- در مصراع «‌چاه مقنّع است همه چاه خانه ها» منظور از مُقَنّع  كيست؟شخصي كه هر شب ماهي  را از چاهي بيرون مي آورد.

13- «حلّه ي قَصيب»‌به چه معناست؟ حرير نازك و توري

درس سي ام : شكوه رستن /نيايش

لغت :

1- «زمهرير»‌؛ يعني ...: بادسرد

2- «زَهره‌»‌ ؛‌يعني ... ‌:جرئت

3- «رُستن ‌» به چه معني است؟سبز شدن

4- واژه ي مشخص شده كدام معني را دارد؟ «‌در آسمان و زمين هول كرده بود كمين»‌:ترس و وحشت

5- «مستجاب»‌ ؛‌يعني... : پذيرفته ،مقبول

تاريخ ادبيات :

6- مجموعه شعر«‌ابر و كوچه» اثر كيست؟فريدون مشيري

7- « مشيري » در كدام دو حوزه ي شعري ، شعرسروده است؟
سنتي- ،نيمايي

آرايه هاي ادبي :

8- درمصراع « به تنگناي زمان،مرگ كرده بود درنگ»‌كدام آرايه ي ادبي وجود دارد؟تشخيص

نوشته شده توسط عين الله اسدی گرجی در ساعت | لینک ثابت |
 
business article